VITA

Truyền thông có trách nhiệm, đúng thời điểm, đúng mực để phát triển du lịch bền vững

Truyền thông có 2 vai trò lớn là tuyên truyền, phổ biến chính sách của các cơ quan quản lý đến công chúng và giúp doanh nghiệp du lịch hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường để có các sản phẩm phù hợp.