Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Điều khoản bảo mật

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT
MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN VIETNAM TRAVEL - VNTRAVEL.ORG.VN

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Trách nhiệm khi đăng ký tài khoản
Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng bạn hoặc (a) có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc (b) bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với ĐKSD.
Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng đồng ý:
•    Cung cấp, duy trì và cập nhật kịp thời cho VIETNAM TRAVELcác thông tin về bản thân bạn theo đúng yêu cầu trong quy trình đăng ký Dịch vụ (sau đây gọi là “Dữ liệu đăng ký”) để bảo đảm rằng Dữ liệu đăng ký này luôn là hiện thời, đầy đủ, trung thực và chính xác. Bạn sẽ không cung cấp cho VIETNAM TRAVEL những thông tin cá nhân sai lệch hoặc tạo một tài khoản cho bất cứ ai ngoài chính mình mà không được cho phép.
•    Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất cứ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tài khoản của bạn. Bạn sẽ không chuyển giao hoặc bán lại tài khoản của bạn hay ủy quyền/ chỉ định quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất cứ ai khác mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Website này vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.
•    VIETNAM TRAVEL có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của bạn đối với Dịch vụ nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai lệch, giả mạo. Khi xét thấy cần thiết VIETNAM TRAVEL có quyền xóa bỏ bất cứ tài khoản có tên người dùng (username) nào mà chúng tôi cho là không phù hợp (ví dụ như username xâm phạm và ảnh hưởng đến một nhãn hiệu sản phẩm đã được bảo hộ, username mang tên các vị lãnh đạo, nguyên thủ của quốc gia, danh nhân văn hóa…)
•    Tính bảo mật
Bạn sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài khoản và mật khẩu của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng đăng ký của bạn. Bạn có thể thông báo ngay cho VIETNAM TRAVEL về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn cũng như bất cứ trường hợp nào khác vi phạm tính bảo mật. VIETNAM TRAVEL không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do thành viên không tuân thủ và tự thực hiện đầy đủ quy tắc bảo mật cho tài khoản của chính bạn.
Thông tin người sử dụng
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp khi bạn đăng ký tài khoản VIETNAM TRAVEL . Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên Website, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào về tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ các trường hợp cần thiết hay thích hợp nhất định để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp mà các thông tin như thế là thích hợp.
VIETNAM TRAVEL giữ quyền cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên việc tham khảo những thông tin mà bạn cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do chúng tôi và bên thứ ba thực hiện. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong các trường hợp đó, bạn đồng ý rằng các thông tin của bạn có thể được chúng tôi thu thập (bằng các phương tiện nhận dạng thích hợp) và sử dụng theo quy định của ĐKSD.