Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chính sách sử dụng

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG
MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN VIETNAM TRAVEL - VNTRAVEL.ORG.VN

1. CUNG CẤP VÀ PHÁT HÀNH NỘI DUNG LÊN VIETNAM TRAVEL 

Với việc đưa ra Nội dung đến bất cứ vùng công khai hoặc không công khai nào trên trang VIETNAM TRAVEL bạn đồng ý rằng:
•    Bạn cung cấp không ràng buộc cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, hiệu chỉnh, làm cho phù hợp, cung cấp, dịch thuật, xuất bản, công bố hay tạo ra những phiên bản phái sinh một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện hay công nghệ nào đã được biết đến tính đến thời điểm hiện tại hoặc sau này và cho cả thời hạn của bất cứ quyền nào có tồn tại trong cùng một nội dung; bạn cần lưu ý rằng các bài viết hoặc hình ảnh… (bài đăng) mà bạn đăng tải lên VIETNAM TRAVEL có thể tiếp tục tồn tại trên Website ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
•    Bạn đồng ý rằng việc bạn truyền đưa và tạo Nội dung thông qua Dịch vụ sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác. Nghĩa là bạn cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Bạn đồng ý VIETNAM TRAVEL không phải chịu trách nhiệm đối với việc có bất cứ một bên thứ ba nào sao chép và sử dụng lại Nội dung của bạn bất kể có sự chấp thuận của bạn hay không.
•    Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền cần thiết khác để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.
•    Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

2. PHẢN HỒI CHO VIETNAM TRAVEL 

•    VIETNAM TRAVEL đánh giá cao những thông tin từ người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang VIETNAM TRAVEL . Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của VIETNAM TRAVEL không quy định chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin đóng góp từ bạn về dịch vụ của VIETNAM TRAVEL nhưng xin bạn hãy gửi những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu và những thông tin bí mật, độc quyền.
•    Do vậy, nếu bạn gửi những đề nghị, ý kiến, bản vẽ, tài liệu, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (gọi chung là “Phản Hồi”) cho VIETNAM TRAVEL bằng bất kỳ hình thức nào thì nó sẽ tự động trở thành tài sản của VIETNAM TRAVEL . Những ai gửi những Phản hồi như thế đều không được đòi hỏi VIETNAM TRAVEL bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Phản hồi này vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện nào trên toàn thế giới.
•    Đồng thời, bạn đồng ý rằng VIETNAM TRAVEL có thể có những thứ tương tự, đang trong quá trình nghiên cứu hoặc phát triển, với Phản hồi đó. VIETNAM TRAVEL sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc sau này phát triển thành ý tưởng và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý tưởng này với bất cứ mục đích gì mà không phải bồi thường hoặc chi trả khoản thù lao nào cho bạn hay bất cứ người nào cung cấp Phản hồi.

3. MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC

•    Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ VIETNAM TRAVEL không xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba.
•    Bạn đồng ý và hiểu rằng nếu bạn quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba thì đó là do bạn liều lĩnh và đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó là rủi ro mà chính bạn phải gánh chịu.

4. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

•    Tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, VIETNAM TRAVEL có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung Website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.
•    Bạn đồng ý rằng VIETNAM TRAVEL không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

5. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

•    Bạn đồng ý rằng VIETNAM TRAVEL bảo lưu quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi Website, ngừng cung cấp toàn bộ hay bất cứ phần nào của Dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập vào Website và ngăn chặn cả khả năng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn vi phạm nội dung hay tinh thần của bản ĐKSD này hoặc trong trường hợp nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra, xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản VIETNAM TRAVEL .
•    VIETNAM TRAVEL có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKSD này và chấm dứt tài khoản của bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với ĐKSD hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ); (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; (f) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; (g) không thanh toán các khoản phí nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ.
•    Đồng thời, bạn cũng đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt tài khoản, tạm ngừng cung cấp Dịch vụ, ngăn chặn quyền truy cập vào Website đều có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của VIETNAM TRAVEL và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay bất cứ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

•    Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng VIETNAM TRAVEL các nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong Website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại, tổn thất, hậu quả (bao gồm mà không hạn chế những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, việc sử dụng, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) không thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, đặc biệt, điển hình phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được Dịch vụ hay do việc sửa đổi, truyền đưa các dữ liệu hoặc truy cập trái phép của bạn bất kể có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù VIETNAM TRAVEL hoặc các nhà cung cấp, các bên liên quan (tùy từng trường hợp) đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại như vậy.

7. THÔNG BÁO

•    VIETNAM TRAVEL có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho bạn các thông báo thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Website. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử, thư thông thường và việc hiển thị thông báo, các liên kết tới thông báo cho bạn nói chung trên VIETNAM TRAVEL sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.
8. QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
•    Những nội dung của Website này bao gồm không giới hạn các văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành “Nội dung trang web”) là tài sản riêng của VIETNAM TRAVEL và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.
•    Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Website đều thuộc về VIETNAM TRAVEL hoặc cấp phép hợp pháp cho VIETNAM TRAVEL sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hay gửi, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác là sử dụng nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm. Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà chúng tôi tạo ra để phát triển bất cứ nội dung hoặc những trang hình thành nên bất cứ nào trang web nào.
•    Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ.
Thông báo về việc vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã bị sử dụng trên Website này mà không được phép dẫn đến vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với VIETNAM TRAVEL theo địa chỉ email: toasoan@vntravel.org.vn và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây:
•    Mô tả đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là “Tác phẩm”) được đăng ký bản quyền của bạn mà bạn cho là đã bị xâm phạm bản quyền.
•    Mô tả, xác định URL hoặc những vị trí cụ thể khác trên Website nơi mà tài liệu hoặc hoạt động bạn cho là đang xâm phạm bản quyền tác phẩm của bạn được đăng tải hay đang xảy ra.
•    Bạn phải chứng minh được rằng việc sử dụng này là không được sự cho phép của người giữ bản quyền, người đại diện hợp pháp hoặc luật pháp.
•    Bạn phải khẳng định rằng các thông tin mà bạn đưa ra là chính xác và bạn chính là người giữ bản quyền hoặc là người được ủy thác giữ bản quyền đó.
•    Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của người chủ bản quyền hay của người được quyền nhân danh người chủ bản quyền.
•    Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
•    Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ người giữ bản quyền chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xem xét thích hợp để xác định trường hợp đó có phải là vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tác phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả hiện hành hay không và phản hồi cho bạn.
VIETNAM TRAVEL tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người sử dụng, người giữ tài khoản và những đối tác liên quan đến nội dung cũng thực hiện quy định trên. Theo ĐKSD này, bạn đồng ý không dùng bất cứ trang web nào thuộc VIETNAM TRAVEL để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ giới hạn tài khoản và ngăn chặn việc truy cập Website của bất cứ người sử dụng nào tiếp tục xâm phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. Chúng tôi giữ quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của riêng chúng tôi, có hoặc không chú tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn.